PodoPrestige&Wellness

Regulamin

Regulamin Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness

„Regulamin” – niniejszy Regulamin Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness.

„Wydawca” – firma „Podo-Prestige Marta Stokłosa” z siedzibą przy ulicy Słowackiego 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 652-160-29-11.

„Gabinet” – gabinet specjalistycznej pielęgnacji stóp i kosmetyki anti-age PodoPrestige&Wellness, mieszczący się przy ulicy Słowackiego 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

„Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness” – papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Gabinecie Wydawcy.

„Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

„Użytkownik” – Nabywca lub posiadacz (zgodnie z imiennym oznaczaniem na okaziciela) Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness.

„Usługi” – zabiegi podologiczne i kosmetologiczne oferowane do sprzedaży w Gabinecie.

§ 1
Warunki ogólne

1.    Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness oraz do przyjęcia go do realizacji w Gabinecie.

2.    Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness. Zapłata za Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness następuje gotówką w chwili jego zakupu w Gabinecie.

3.    Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness nie można zakupić przy użyciu drugiego Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness.

4.    Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness może być użyty wyłącznie w Gabinecie Wydawcy.

5.    Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

6.    Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który przedstawi Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness w Gabinecie.

7.    Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe PodoPrestige&Wellness, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.

8.    Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness po jego przekazaniu Nabywcy.

9.    Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness jest ważny bezterminowo, chyba że zapis na nim stanowi inaczej.

§ 2
Zasady korzystania

1.    Wydawca przyjmuje do realizacji w Gabinecie wyłącznie Bony Podarunkowe PodoPrestige&Wellness, które nie są uszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące je przed ich sfałszowaniem.

2.    Przy realizacji Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość realizowanej Usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness.

3.    Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Usługi gotówką, gdy wartość realizowanej Usługi jest wyższa niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness.

4.    Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness;

b. uszkodzenia przez Użytkownika Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na jego rewersie;

c. gdy zachodzi podejrzenie, że Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness został sfałszowany.

§ 3
Rozliczenia i reklamacje

1.    Dokumentem potwierdzającym nabycie Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness jest dowód wpłaty KP.

2.    Wydanie Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3.    Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

4.    Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Gabinecie w godzinach jego otwarcia lub przesłane na piśmie na adres Gabinetu z dopiskiem „Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness – reklamacja”.

§ 4
Postanowienia końcowe

1.    Bony Podarunkowe PodoPrestige&Wellness są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2.    Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness z przekroczonym terminem ważności jest nieważny.

3.    Zakup Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness nie podlega żadnym upustom ani rabatom oraz nie łączy się z innymi promocjami.

4.    Użytkownik Bonu Podarunkowego PodoPrestige&Wellness, dokonując jego realizacji, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego tekst w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

5.    Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon Podarunkowy PodoPrestige&Wellness jest formą bonu towarowego.

6.    Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.podoprestige.pl oraz w Gabinecie. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

7.    Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Gabinecie Wydawcy oraz na stronie internetowej www.podoprestige.pl.

8.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

 

PodoPrestige&Wellness – podologia & kosmetyka ANTI-AGE